« Back to Record

Record Citations

APA Citation

เสวียน เปรมประสิทธิ์, ดวงพร เปรมจิต, ปรียานันท์ แสนโภชน์, กิตติ สัจจาวัฒนา, สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, วีระชัย ตีรอรุณศิริ, สุภัค มหัทธนพรรค, วาสนา ณ ฝั่น, บุญร่วม คิดค้า, นิรมล รังสยาธร, สิริวัฒน์ บุญชัยศรี, & สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. (2556). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 4. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

เสวียน เปรมประสิทธิ์, et al. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 4. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2556.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.