รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 4 /

เสวียน เปรมประสิทธิ์, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: เสวียน เปรมประสิทธิ์
Other Authors: ดวงพร เปรมจิต, ปรียานันท์ แสนโภชน์, กิตติ สัจจาวัฒนา, สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, วีระชัย ตีรอรุณศิริ, สุภัค มหัทธนพรรค, วาสนา ณ ฝั่น, บุญร่วม คิดค้า, นิรมล รังสยาธร, สิริวัฒน์ บุญชัยศรี, สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2556
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK981 ส934ร 2556
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available