รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /

โดย เสวียน เปรมประสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เสวียน เปรมประสิทธิ์, ดวงพร เปรมจิตร, พีระศักดิ์ ฉายประสาท, อุดมพร เพ่งนคร, ศิริพงษ์ เปรมจิตร, ปรียานันท์ แสนโภชน์, คงศักดิ์ พร้อมเทพ, ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ, เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่, อนุพันธ์ กงบังเกิด, กรกนก อิงคนินันท์, กัลย์กนิต พิสมยรมย์, ธนสรณ์ รักดนตรี, นิสาพร วัฒนศัพย์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ -- สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498 -- พระราชกรณียกิจ
การอนุรักษ์พืช -- เขื่อนสิริกิติ์
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK86.T5 ร451 2555
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available