« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สนอง อูนากูล, & สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. (2528). ทำอย่างไรจึงจะไม่แก่เร็วและอายุยืน. กรุงเทพฯ: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.

MLA Citation

สนอง อูนากูล, and สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. ทำอย่างไรจึงจะไม่แก่เร็วและอายุยืน. กรุงเทพฯ: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2528.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.