ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการของผู้ดูแลเด็กและน้ำหนักตัวเด็ก ปฐมวัยที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ชนเผ่าม้ง =

Effects of applied health belief model on care giver's untrition providing behavior and body weight among underweight early children in hmong /

ชุติมา แซ่ย่าง

No Cover Image
Main Author: ชุติมา แซ่ย่าง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: เด็ก การเลี้ยงดู
เด็ก โภชนาการ
ทุพโภชนาการในเด็ก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ช617ผ 2556
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RJ216 ช617ผ 2556
Copy 1
Checked out Due: 2021-8-16 Recall This