ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการของผู้ดูแลเด็กและน้ำหนักตัวเด็ก ปฐมวัยที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ชนเผ่าม้ง =

Effects of applied health belief model on care giver's untrition providing behavior and body weight among underweight early children in hmong /

ชุติมา แซ่ย่าง

No Cover Image
Main Author: ชุติมา แซ่ย่าง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: เด็ก –– การเลี้ยงดู
เด็ก –– โภชนาการ
ทุพโภชนาการในเด็ก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 103 แผ่น