ประสาทส่วนปลาย จากกายวิภาคศาสตร์สู่การวินิจฉัย =

Peripheral nerve :from anatomy to diagnosis /

วิไล ชินธเนศ.

Main Author: วิไล ชินธเนศ
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชากายวิภาคศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Peripheral -- Nerves -- anatomy -- & -- histology
Peripheral -- Nerve -- Injuries
Peripheral -- Nerve -- Diseases -- diagnosis
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WL101 ว724ป 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available