ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 =

The effect of a 5E inquiry process integrated with concept mapping technique on mathayomsuksa 5 student's analytical thinking ability and learning achievement on the topic of electrochemistry /

นุชนาท สิงหา

No Cover Image
Main Author: นุชนาท สิงหา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: เคมีไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน
เคมีไฟฟ้า -- การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปริญญาเอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.23 น725ผ 2556
Copy 2
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1027.23 น725ผ 2556
Copy 1
Available