แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) /

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Other Authors: คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์) จำกัด, 2546
Subjects: การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย
ระบบราชการ -- ไทย
การปฏิรูประบบราชการ -- แง่ยุทธศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1746.Z1 ผ932 2556
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-15 Recall This