คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม =

Ultrasound in obstetrics and gynecological emergency /

ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์.

Main Author: ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์.
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Diagnostic Techniques, Obstetrical and Gynecological.
Genital Diseases, Female –– ultrasonography.
Pregnancy Complications –– ultrasonography.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ209 ธ523ค 2555
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available