« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ดารณี หอมดี, & สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องระบบผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง =: Laparoscopic Surgery System. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

ดารณี หอมดี, and สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายงานการวิจัยเรื่องระบบผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง =: Laparoscopic Surgery System. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2555.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.