วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอำเภอชาติตระการ :

ศึกษากรณีบ้านขอนสองสลึงตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก =

No Cover Image
Main Author: วนิดา เมฆแสงสี
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: วัฒนธรรมอาหาร
พิษณุโลก -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: GN407 ว169ว 2556
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GN407 ว169ว 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available