« Back to Record

Record Citations

APA Citation

มยุรี กิตติจารุขจร, นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล,, & ธานินทร์ ฉัตราภิบาล. (2556). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ : การวัด Computed tomography (CT) attenuation บนภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางในประเทศไทยน่าเชื่อถือได้มากที่สุด. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

มยุรี กิตติจารุขจร, นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล, and ธานินทร์ ฉัตราภิบาล. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ : การวัด Computed Tomography (CT) Attenuation บนภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางในประเทศไทยน่าเชื่อถือได้มากที่สุด. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2556.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.