« Back to Record

Record Citations

APA Citation

มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, & มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี. (2549). ศาสนเสวนา: แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน (พิมพ์ครั้งที่ 1.). กรุงเทพฯ: สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.

MLA Citation

มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, and มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี. ศาสนเสวนา: แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.