การศึกษาคุณค่าทางสุนทรียะในบริบททางสังคมและผลปรากฎจากสภาวะแวดล้อมของศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ =

The study of the aesthetic values in the social context and the appearance from environmental effect on the Glass-mosaic Murals on the Outer-walls of Ubosoth, Wat Maneechan, Phuttaisong District, Bureerum province /

อัศวิณีย์ หวานจริง

No Cover Image
Main Author: อัศวิณีย์ หวานจริง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา
ศิลปกรรมกับศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.A72 อ579ก 2554
Copy 1
Available