« Back to Record

Record Citations

APA Citation

อนันต์ เนติพุทธาวรกุล. (2544). คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2498-พ.ศ. 2542 รวม 36 สมัย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร.

MLA Citation

อนันต์ เนติพุทธาวรกุล. คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2498-พ.ศ. 2542 รวม 36 สมัย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.