« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ภุชงค์ นุตราวงศ์, & สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2556). 10 กรณี คดีฮาใบแดง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

MLA Citation

ภุชงค์ นุตราวงศ์, and สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 10 กรณี คดีฮาใบแดง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.