ASEAN mini book /

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

Other Authors: กระทรงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Subjects: สมาคมอาเซียน
สมาคมอาเซียน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน
  • กำเนิดและพัฒนาการของอาเซียน : จากสมาคมอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน
  • ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
  • ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
  • บทบาทไทยในอาเซียน
  • เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน