รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 =

The participatory action research strategies to develop and manage a network of community enterprises, sustainable tourism, culture and nature in the tower northeastern 1 part of Thailand /

โดย อัจฉรา หลาวทอง, ภรณี หลาวทอง, วิสันต์ ประเสริฐศรี

No Cover Image
Main Author: ฮัจฉรา หลาวทอง
Other Authors: ภรณี หลาวทอง, วิสันต์ ประเสริฐศรี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G155.T5 อ498ร 2556
Copy 1
Available