พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศาสนา /

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Other Authors: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมการศาสนา, คณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– พระราชกรณียกิจ
พุทธศาสนา –– ไทย
คริสต์ศาสนา –– ไทย
ศาสนาฮินดู –– ไทย
ศาสนาซิกข์ –– ไทย
ศาสนาพราหมณ์ –– ไทย
ศาสนาอิสลาม –– ไทย
ไทย –– ศาสนา –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582.5 พ343 2554
Copy 1
Available