ภาษา สังคมและวัฒนธรรม :

ท่ามกลางกระแสของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน /

มณฑิรา ตาเมือง

Main Author: มณทิรา ตาเมือง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
Subjects: ภาษากับวัฒนธรรม
กลุ่มประเทศอาเซียน –– การประชุม
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS523.3 ม155ภ 2556
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available