รายงานการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมของเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย" =

Development of Local Authority's Roles in Facilitating Logistics of Community Based Tourism Destinations in Upper Northem Region, Thailand /

โดย บุษบา สิทธิการ, สิริวัฒนา ใจมา

No Cover Image
Main Author: บุษบา สิทธิการ
Other Authors: สิริวัฒนา ใจมา,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: การท่องเที่ยวโดยชุมชน -- วิจัย
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- การท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G156.5.E26 บ675ร 2553
Copy 1 Quarantine
Copy 2
Available