รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยเรื่อง"ลักษณะสำคัญทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเรื้อรัง" =

(Clinical sigificances and prognostic factors for treatment outcome among Thai HIV infected patients with chronic hepatitis B or C) /

อัญชลี อวิหิงสานนท์, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: อัญชลี อวิหิงสานนท์
Other Authors: พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์,, วิรัช เฆมอนันต์ธวัช,, จินตนาถ อันนต์วรณิชย์,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2555
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การรักษา
ตับอักเสบจากไวรัส –– ผู้ป่วย
เอชไอวี (ไวรัส) –– ผู้ป่วย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QR414.6.H58 อ525ร 2555
Copy 1
Available