เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 /

บรรณาธิการ ปราณี จงสุจริตธรรม, ผกาทิพย์ สกุลครู, อรรถจักร์ สัตยานุรัก, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

Other Authors: การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย., ปราณี จงสุจริตธรรม,, ผกาทิพย์ สกุลครู,, อรรถจักร์ สัตยานุรัก,, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์,, โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2556
Subjects: วรรณกรรมญี่ปุ่น –– การประชุม
วรรณกรรมญี่ปุ่น –– วิจารณ์ –– การประชุม
ภาษาญี่ปุ่น –– การประชุม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น –– การประชุม
ญี่ปุ่น –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!