พัดรองงานพระราชพิธี :

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

คณะบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง ไพโรจน์ รัตนพล...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ไพโรจน์ รัตนพล, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2556
Subjects: สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน), –– สมเด็จพระสังฆราช, –– 2456-2556.
วชิรญาณวงศ์, –– สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, –– 2415-2501
อริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย), –– สมเด็จพระสังฆราช, –– 2417-2508
อริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายี), –– สมเด็จพระสังฆราช, –– 2440-2514
อริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน), –– สมเด็จพระสังฆราช, –– 2440-2531
ตาลปัตร
พัดยศ
ของที่ระลึก
สมเด็จพระสังฆราช –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: BQ5125.T3 พ541 2556
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available