รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย การสร้างเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน =

Enhancing English Language Communication skills for People in the Tourism Business in Sukhothai for Perparing Towards ASEAN Community /

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และคณะ

No Cover Image
Other Authors: สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์, ดิษยา ศุภราชโยธิน, อภิชัย รุ่งเรือง, มณทิรา ตาเมือง, ศิวาพร ศุภผล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ –– การพูด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Research

Call Number: PE1133 ร451 2557
Copy 0
Available