ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /

พชร สันทัน, บรรณาธิการ...[และคนอื่นๆ ]

Other Authors: พชร สันทัด,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Subjects: การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549 ศ375 2557
Copy 1
Available