ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /

พชร สันทัน, บรรณาธิการ...[และคนอื่นๆ ]

Other Authors: พชร สันทัด,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Subjects: การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
Tags: Add
็HRM (1)
  • Be the first to leave a comment!