การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์เสริมด้วยเกมประกอบการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/

ปาริตชาติ เรือนวิน

No Cover Image
Main Author: ปาริชาติ เรือนวิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557.
Subjects: หลักสูตรและการสอน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 375 ป554ก 2557
Copy 1
Available