การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /

นงค์นุช บุญไทย

No Cover Image
Main Author: นงค์นุช บุญไทย
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (คณิตศาสตร์ศึกษา))) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557.
Subjects: หลักสูตรและการสอน -- วิจัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 375 น139ก 2560
Copy 1
Available