สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2556
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ –– การพัฒนาการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง –– ไทย
การพัฒนาแบบยั่งยืน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3987
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ส547 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-10-7 Recall This