« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ดรุณี แซ่ลิ่ว, & สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ. (2557). ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาจาก บราซิล อินเดีย นิวซีแลนด์ อเมริกา ฝรั่งเศส =: Participatory guarantee systems : Case studies from Brazil, India, New Zealand, U.S.A, France. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา.

MLA Citation

ดรุณี แซ่ลิ่ว, and สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ. ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาจาก บราซิล อินเดีย นิวซีแลนด์ อเมริกา ฝรั่งเศส =: Participatory Guarantee Systems : Case Studies From Brazil, India, New Zealand, U.S.A, France. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2557.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.