สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.... : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

The...Business and Industrial Census : Trade and services industry : Northern Region /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556
Subjects: สถิติการค้า -- ไทย -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HF3800.55.A4T5 ส694 2555
Copy 1
Available