สุขภาพคนไทย 2557 :

ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Subjects: โรคอ้วน
ดัชนีสุขภาพ
ภาวะสุขภาพ –– ดัชนีชี้วัด
การพัฒนาชุมชน –– ไทย
การพัฒนาชุมชน –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการชุมชน
ชุมชน
ชุมชน –– การแก้ปัญหา
ชุมชน –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้าว –– การค้า
ข้าว –– นโยบายของรัฐzไทย
นโยบายของรัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA776.5 ส742 2557
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HB886 ส743 2557
Copy 2
Available
Copy 3
Not available