« Back to Record

Record Citations

APA Citation

วัฒนชัย วินิจจะกูล. (2557). รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้: ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิดัล. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

MLA Citation

วัฒนชัย วินิจจะกูล. รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้: ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิดัล. กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2557.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.