การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

Human Resources Development /

สุจิตรา ธนานันท์

Main Author: สุจิตรา ธนานันท์
Other Authors: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2550
Edition: พิมพืแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2.
Subjects: การบริหารงานบุคคล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.5.M3 ส753ก 2550
Copy 1
Available