ความหลากหลายและมูลค่าของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด /

ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2556
Subjects: ประมงป่าชายเลน –– อ่าวไทย
นิเวศวิทยาป่าชายเลน –– อ่าวไทย
ความหลากหลายทางชีวภาพ –– อ่าวไทย
สัตว์ชายเลน –– ไทย (ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH541.M27 ค181 2556
Copy 1
Available