« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2556). รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี ... กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

MLA Citation

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี ... กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2556.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.