ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 =

The effect of cooperative learning STAD technique on one variable linear equation application for Mathayomsuksa 2 students /

สายชล โพธิ์ดง

No Cover Image
Main Author: สายชล โพธิ์ดง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Education, Thesis

Call Number: LB1060 ส657ผ 2557
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1060 ส657ผ 2557
Copy 1
Available