การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมี แบบเน้นการบูรณาการ การฝึกอบรมกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ =

The development of chemistry instructional model based on integrated inquiry training approach and cooperative learning approach to enhance critical thinking for upper secondary students in an enrichment science classroom /

วราภรณ์ ศรีวิโรจน์

No Cover Image
Main Author: วราภรณ์ ศรีวิโรจน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: เคมี -- การศึกษาและการสอน -- (มัธยมศึกษา) -- กิจกรรมการเรียนการสอน
เคมี -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ปริญญาเอก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QD40 ว321ก 2557
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: QD40 ว321ก 2557
Copy 2
Available