เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียน" =

(Competitive Collaboration Strategies and Muslim Cultural Heritage in the ASEAN Community) จัดโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 /

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียน" :, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Subjects: มุสลิม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การประชุม
ประชาคมอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS523.4.M87 ก471อ 2556
Copy 1
Available