การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาลด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม =

Local learning community development of municipal school with participatory action research /

No Cover Image
Main Author: เกียรติสุดา กาศเกษม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Education, Thesis

Call Number: LB1060 ก855ก 2557
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1060 ก855ก 2557
Copy 1
Available