ภาพพระผู้เจริญ :

พระประวัติ พระศาสนกิจและพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก /

สำนักราชเลขาธิการ

Other Authors: สำนักราชเลขาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556
Subjects: ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, –– สมเด็จพระ, –– 2456-2556 –– พระราชประวัติ
สงฆ์ –– ไทย –– กาญจนบุรี –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ946 ภ456 2556
Copy 1
Available