ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร์คูโบต้า ของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีศึกษา : บริษัทอุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด =

Marketing Mix Factors Affecting Uttaradit Farmers' Purchase of KUBOTA Tractor Case Study : Uttaradit Yontarakit Company Limited /

อรวิมล พานิชสมบัติ

No Cover Image
Main Author: อรวิมล พานิชสมบัติ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การบริหารเชิงกลยุทธ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ผู้บริโภค
รถแทรกเตอร์ การเลือกซื้อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD9710.T5 อ376ป 2554
Copy 1
Available