การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดของสินค้าสมุนไพร ประเภทแชมพู ครีมนวด สบู่เหลว และโลชั่น ของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท =

The study of consumer's opinion about marketing's factors of herbal products : shampoo, conditioner, liquid-saop and lotion of one tambon one product. a case study : amphur sapphaya, Chainat Province /

ปิยะภาณี วิทย์ดำรงค์, สุภาภรณ์ ลือวนิชกุล

No Cover Image
Main Author: ปิยะภาณี วิทย์ดำรงค์
Other Authors: สุภาภรณ์ ลือวนิชกุล,
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: สมุนไพร -- การตลาด
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การตลาด
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!