ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง : กรณีศึกษา "สมุนไพรทอดกรอบ" ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

Marketing factors influence in decision to buy product in one tambon one product : a case study of "Fried Herbal" in Tambon Banklong, Muang District, Phitsanulok province /

ชุติมา จารุสาธิต, ปิยธิดา เปี่ยมงาม, อรวรรณ ศรีตองอ่อน

No Cover Image
Main Author: ชุติมา จารุสาธิต
Other Authors: ปิยธิดา เปี่ยมงาม, อรวรรณ ศรีตองอ่อน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การตัดสินใจ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การตลาด
สมุนไพรทอด -- การตลาด
Online Access: รวมบทคัดย่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

รวมบทคัดย่อ

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TX689 ช617ป 2547
Copy 1
Available