« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กฤษฎา กังรัตน์. (2555). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ของประชากรในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.

MLA Citation

กฤษฎา กังรัตน์. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ของประชากรในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. 2555.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.