รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจจากการะข้ามาอาศัยในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวในด้านความมั่งคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน : โครงการย่อยที่ 4 =

The study of the Need and Satisfaction of Foreign Workers Who Live in Thailand in the Aspect of Security Economic Condition and Human Rights ภายใต้แผนงานวิจัย "นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน" /

โดย สุขุม พันธุ์ณรงค์, (หัวหน้าโครงการ), ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์

No Cover Image
Main Author: สุขุม พันธุ์ณรงค์
Other Authors: ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: แรงงานต่างด้าว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 ส744ร 2557
Copy 1
Available