ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร =

Study of factors affecting the potential of human resource of municipal governing organizations in order to develop them into knowledge organizations-a case study of Thap Klor Municipal, Thap Klor Ampur, Pichit province /

ศิรินุช คุณานนท์

No Cover Image
Main Author: ศิรินุช คุณานนท์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การบริหารเชิงกลยุทธ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- พิจิตร -- การบริหารองค์ความรู้
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD30.2 ศ456ศ 2553
Copy 1
Available