« Back to Record

Record Citations

APA Citation

การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน", & ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2556). การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2: Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน" วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง. ปทุมธานี: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

MLA Citation

การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน", and ประภัสสร์ เทพชาตรี. การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2: Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน" วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง. ปทุมธานี: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.